ENERGov - Energetické úspory památkově chráněných budov

Dotace na podporu snížení energetické náročnosti u památkově chráněných veřejných budov.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Program ENERGov spadající pod Modernizační fond podpoří dotací projekty, které přispějí ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.

Základní informace

 • Příjem žádostí: 16. 10. 2023,
 • ukončení příjmu žádostí: 29. 2. 2024, 
 • typ výzvy: Jednokolová (nesoutěžní),
 • výše alokace: 2 mld. Kč
 • realizace projektu: území celé ČR,
 • doba udržitelnosti: 5 let.

Podporované aktivity

 • Snížení energetické náročnosti veřejných budov,
 • zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov (tj. modernizace vnitřního osvětlení, instalace vnějších stínících prvků a opatření k eliminaci negativních akustických jevů),
 • zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (tj. technologie pro využití šedých a srážkových vod),
 • výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy. 

Kdo může o dotaci žádat

 • Městské části hlavního města Prahy,
 • obce a dobrovolné svazky obcí,
 • kraje a veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC,
 • organizační složky státu,
 • veřejné instituce a výzkumné organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti,
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby,
 • státní podniky a státní organizace,
 • národní podnik,
 • obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Míra podpory

 • výše dotace bude poskytnuta formou tzv. jednotkové dotace, dle stupně rozsahu renovace budovy.

Hlavní podmínky dotace

 • doložit stanovisko Národního památkového ústavu, že se jedná o budovu definovanou zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči nebo, že se jedná o budovu architektonicky cennou.
 • Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 10 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu a snížení konečné spotřeby energie o 10 %.
 • Pro získání dotace je nutné doložit energetický posudek

Domluvte si konzultaci

Kontaktujte nás emailem info@prehleddotaci.cz a vaše možnosti získání dotace probereme na úvodní konzultaci.

 

 • Na co lze čerpat: Snížení energetické náročnosti památkově chráněných veřejných budov
 • Kdo může čerpat: veřejné subjekty na území ČR
 • Procent podpory: