Jak to bude s dotacemi po roce 2020? My to víme a vy můžete také.

To chci

Jak fungují dotace v ČR

Evropské dotace jsou vděčným tématem pro veškerá česká média. Kauzy spojené s čerpáním EU fondů mohou budit dojem, že dotaci je možné získat téměř na cokoliv. A každý, kdo jméno své firmy s dotacemi spojí, je zaručeně korupčník. To ale samozřejmě není pravda.

Smysl evropských dotací

Dotace z EU proudí do členských států proto, aby lidé v Unii měli srovnatelnou kvalitu života a firmy rovné příležitosti pro účast na mezinárodních trzích. Finanční podporu by proto měly získávat pouze smysluplné projekty, které ke zvýšení úrovně napomohou.

Z Bruselu až k žadateli

Dotace jsou rozdělovány v cyklech, kterým se říká programová období. Tomu odpovídá „balík“ peněz, který do ČR z Bruselu doputuje. Tato částka je pak dále rozdělena do tzv. operačních programů – tematických dotačních celků, které spravují jednotlivá ministerstva. Dotace pro ČR tak rozdělujeme do několika operačních programů, např. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), Životní prostředí (OPŽP) nebo Doprava (OPD).

Od výzvy k žádosti o dotaci

Operační program se pak dále dělí na programy podpory, které jsou více specificky zaměřené. Každý program má svůj cíl a také rozpočet, který je mezi projekty rozdělen. Žádosti o dotaci na projekt je možné podávat po tzv. vyhlášení výzvy – zveřejnění podmínek stanovujících pravidla typu, jaký projekt může o dotaci požádat a kolik peněž může získat.

Chci vědět víc o procesu získání dotace

Zvolte operační program,
který vás zajímá

 • OPPIK

  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) poskytne v období 2014–2020 podnikatelům dotaci na výzkumné a vývojové aktivity, na nové výrobní stroje, rekonstrukce nemovitostí, mzdy zaměstnanců, informační technologie i na rozvoj malých a středních podniků.

 • OPŽP

  Operační program Životní prostředí (OPŽP) se zaměřuje na soukromé i veřejné subjekty a podporuje jejich projekty na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí v ČR.

 • Komunitární programy

  Dotace z komunitárních programů podpoří projekty mezinárodní spolupráce zaměřené na vymezené oblasti. Výsledky projektu musí být nové a jedinečné, a to v celoevropském měřítku.

 • PRV

  Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků.

 • IROP

  Integrovaný regionální operační program (IROP) se zaměřuje na dotace pro obce, kraje, jimi zřízené organizace, nemocnice, sociální podniky, školská zařízení, mateřské školy i další veřejné subjekty a neziskový sektor.

 • TAČR

  Technologická agentura ČR (TAČR) vznikla v roce 2009 za účelem podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a českými podnikateli. Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti České republiky.

 • Trio

  Program zaměřený na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Podporuje spolupráci mezi podniky a výzkumnými organizacemi.