Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Jak fungují dotace v ČR

Evropské dotace jsou vděčným tématem pro veškerá česká média. Kauzy spojené s čerpáním EU fondů mohou budit dojem, že dotaci je možné získat téměř na cokoliv. A každý, kdo jméno své firmy s dotacemi spojí, je zaručeně korupčník. To ale samozřejmě není pravda.

Smysl evropských dotací

Dotace z EU proudí do členských států proto, aby lidé v Unii měli srovnatelnou kvalitu života a firmy rovné příležitosti pro účast na mezinárodních trzích. Finanční podporu by proto měly získávat pouze smysluplné projekty, které ke zvýšení úrovně napomohou.

Z Bruselu až k žadateli

Dotace jsou rozdělovány v cyklech, kterým se říká programová období. Tomu odpovídá „balík“ peněz, který do ČR z Bruselu doputuje. Tato částka je pak dále rozdělena do tzv. operačních programů – tematických dotačních celků, které spravují jednotlivá ministerstva. Dotace pro ČR tak rozdělujeme do několika operačních programů, např. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), Životní prostředí (OPŽP) nebo Doprava (OPD).

Od výzvy k žádosti o dotaci

Operační program se pak dále dělí na programy podpory, které jsou více specificky zaměřené. Každý program má svůj cíl a také rozpočet, který je mezi projekty rozdělen. Žádosti o dotaci na projekt je možné podávat po tzv. vyhlášení výzvy – zveřejnění podmínek stanovujících pravidla typu, jaký projekt může o dotaci požádat a kolik peněž může získat.

Chci vědět víc o procesu získání dotace

Zvolte operační program,
který vás zajímá

 • Národní plán obnovy

  Národní plán obnovy je součástí strategie hospodářské obnovy EU. Peníze z tohoto fondu mají za cíl podpořit investice a nastartovat oživení hospodářství a firem zasažených dopady pandemie koronaviru.

 • MVČR

  Ministerstvo vnitra České republiky

 • NPŽP

  Národní plán životního prostředí podporuje projekty a aktivity zaměřené na ochranu a udržitelnost životního prostředí na území České republiky.

 • SZP

  Cílem společné zemědělské politiky EU je zajištění potravin a jejich export, rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských a potravinářských podniků v členských státech.

 • TAČR

  Technologická agentura ČR (TAČR) rozděluje národní finance za účelem podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a českými podnikateli. Cílem je zvýšení inovací v České republice.

 • MPO

  Ministerstvo průmyslu a obchodu se zaměřuje zaměřuje na podporu podnikání, kterou zprostředkovává firmám prostřednictvím operačních programů.

 • OPTAK

  Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost OP TAK je přímým nástupcem končícího OP PIK. V období 2021–2027 budou moci podniky čerpat dotace pro projekty se zaměřením na inovace, výzkum a vývoj, energetické úspory, obnovitelné zdroje nebo digitalizaci.

 • OPŽP

  Operační program Životní prostředí (OPŽP) se zaměřuje na soukromé i veřejné subjekty a podporuje jejich projekty na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí v ČR.

 • OP Spravedlivá transformace

  Operační program Spravedlivá transformace poskytne uhelným regionům peníze na pořízení nových technologií pro zelenější energii a snižování emisí skleníkových plynů.

 • Modernizační fond

  Modernizační fond poskytne finanční prostředky na projekty, které pomůžou splnit cíle pro snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a rozvoje obnovitelných zdrojů energie.

 • REACT-EU

  V rámci REACT-EU bude možné čerpat dotace především v oblasti zdravotnictví. Podpořeny budou investice, které pomohou podpořit boj s Covid-19 a zotavení z krize v souvislosti touto pandemií.

 • IROP

  Integrovaný regionální operační program (IROP) se zaměřuje na dotace do veřejné správy - obce, města, nemocnice, školská zařízení, mateřské školy i další.

 • PRV

  Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků.

 • OP Zaměstnanost

  Operační program Zaměstnanost se zaměřuje na podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a modernizaci veřejné správy.

 • Národní sportovní agentura

  Národní sportovní agentura přejímá od MŠMT oblast poskytování podpory ve sportu v ČR. Nastavuje dotační programy a zprostředkovává spolupráci mezi sportovními kluby a místní samosprávou.