Dotace 2020: Transformujte svůj byznys pro lepší budoucnost

To chci

IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP) se zaměřuje na dotace pro obce, kraje, jimi zřízené organizace, nemocnice, sociální podniky, školská zařízení, mateřské školy i další veřejné subjekty a neziskový sektor.

Z IROP si veřejné subjekty v letech 2014 – 2020 rozdělí přibližně 144 mld. korun a získat mohou až 95% dotaci. Její výše se odvíjí od typu žadatele a aktivity, na kterou o dotaci žádá. Podpořeny budou projekty na celém území ČR mimo hlavní město Praha a výjimečně i v Praze.

Integrovaný regionální operační program navazuje na regionální operační programy a Integrovaný operační program, které poskytovaly podporu v roce 2007 – 2013. IROP je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj a Centrem pro regionální rozvoj ČR. Dotační žádosti jsou podávány prostřednictvím informačního systému MS2014+.

Podporované aktivity

Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

 • Modernizace silnic
 • Ekologická doprava – udržitelné formy dopravy
 • Omezování přírodních rizik a katastrof

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

 • Rozvoj zdravotních služeb a péče – nákup nemocniční techniky
 • Zvýšení kvality vzdělávání – dotace na školy a další školská zařízení
 • Snížení energetické náročnosti budov – zateplování bytových domů
 • Sociální podnikání a sociální integrace

Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

 • eGovernment – informační systém pro veřejnou správu
 • Transparentnost státní správy
 • Rozvoj kulturního a přírodního dědictví

Komunitně vedený místní rozvoj

 • Zvyšování kvality života ve venkovských oblastech
 • Podpora činností místních akčních skupin