Využijte poslední dotace z OP PIK naplno

Chci vědět víc

IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP) se zaměřuje na dotace pro obce, kraje, jimi zřízené organizace, nemocnice, sociální podniky, školská zařízení, mateřské školy i další veřejné subjekty a neziskový sektor.

Z IROP si veřejné subjekty v letech 2014 – 2020 rozdělí přibližně 144 mld. korun a získat mohou až 95% dotaci. Její výše se odvíjí od typu žadatele a aktivity, na kterou o dotaci žádá. Podpořeny budou projekty na celém území ČR mimo hlavní město Praha a výjimečně i v Praze.

Integrovaný regionální operační program navazuje na regionální operační programy a Integrovaný operační program, které poskytovaly podporu v roce 2007 – 2013. IROP je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj a Centrem pro regionální rozvoj ČR. Dotační žádosti jsou podávány prostřednictvím informačního systému MS2014+.

Podporované aktivity

Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

 • Modernizace silnic
 • Ekologická doprava – udržitelné formy dopravy
 • Omezování přírodních rizik a katastrof

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

 • Rozvoj zdravotních služeb a péče – nákup nemocniční techniky
 • Zvýšení kvality vzdělávání – dotace na školy a další školská zařízení
 • Snížení energetické náročnosti budov – zateplování bytových domů
 • Sociální podnikání a sociální integrace

Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

 • eGovernment – informační systém pro veřejnou správu
 • Transparentnost státní správy
 • Rozvoj kulturního a přírodního dědictví

Komunitně vedený místní rozvoj

 • Zvyšování kvality života ve venkovských oblastech
 • Podpora činností místních akčních skupin