Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí (OPŽP) se zaměřuje na soukromé i veřejné subjekty a podporuje jejich projekty na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí v ČR.

Dotaci EU můžete získat na projekty, které jsou realizovány na území ČR včetně hlavního města Prahy. OP Životní prostředí spravuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí a Agenturou ochrany přírody a krajiny. Dotační žádosti jsou přijímány prostřednictvím informačního systému MS2014+.

OPŽP 2014 - 2020

Dotace z OPŽP v letech 2014 – 2020 rozdělí přibližně 70 miliard korun. Výše podpory se liší v závislosti na typu žadatele, podporované aktivitě, místu realizace a pohybuje se v rozmezí 15 - 85 %. OP Životní prostředí spolufinancuje projekty zaměřené na podporu zlepšování kvality vod a ovzduší, práci s odpady, ochranu přírody a energetické úspory. Podporované aktivity jsou rozděleny do pěti prioritních os, které definují jednotlivé dotované oblasti.

Prioritní osa 1 - snaží se zlepšovat kvalitu vod a snížovat rizika povodní. Dotaci je možné získat na kanalizace, výstavbu a rekonstrukci vodovodů, úpraven vody a budování protipovodňové ochrany.

Prioritní osa 2 - jejím cílem je zlepšit kvalitu ovzduší. Dotaci EU je tak možné získat na snížení emisí provozoven i z vytápění domácností a zlepšení systému sledování vývoje ovzduší. 

Prioritní osa 3 - podporuje projekty zaměřené na nakládání s odpady. Žadatelé získají dotace na třídění odpadu, jeho sběr a úpravu, likvidaci bioodpadu, předcházení vzniku odpadů a odstraňování skládek a ekologických zátěží.

Prioritní osa 4 - cílem je  ochrana a péče o přírodu a krajinu.

Prioritní osa 5 - soustředí se na energetické úspory veřejných budov – zateplování, výměnu zdrojů tepla a další opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti.

Dotace na životní prostředí pro podnikatele

Operační program Životní prostředí je otevřen pro široké spektrum žadatelů – obce, města, státní správu, výzkumné ústavy i podnikatele. Podnikatelské subjekty mohou čerpat podporu pouze v rámci druhé, třetí a čtvrté prioritní osy – na zkvalitnění ovzduší, nakládání s odpady a ochranu krajiny.

Výpis programů vhodných pro podnikatele naleznete níže.

Najděte nejlepší program pro Vaši firmu

Vašemu filtru neodpovídá žádný program