Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+

Program podpoří až 50% dotací projekty instalace nepalivových obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaické elektrárny, geotermální zdroje energie, větrné elektrárny, malé vodní elektrárny).

program je otevřen

Program je nyní v přípravě, jedná se o předběžné informace. Vyhlášení je plánované na 4. kvartál 2023.

 • Na co lze čerpat: instalace nebo modernizace obnovitelných zdrojů energie
 • Kdo může čerpat: držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
 • Kolik může projekt získat: 0 - 370 mil. Kč
 • Procent podpory: max. 50 %

V rámci avizovaných čtyř výzev v programu RES+ (Modernizačního fondu) můžete získat dotace na instalaci fotovoltaických elekráren. Podpořeny budou elektrárny do výkonu 1 MWp, i nad něj.

Kdo může žádat o dotaci

 • Právnické a fyzické osoby, které jsou nebo budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny),
 • při podání žádosti je nutné mít uzavřenou platnou smlouvu o připojení, případně smlouvu o budoucí smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě.

Jaké jsou podporované aktivity

 • samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (DS/PS),
 • sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

Systémy pro akumulaci elektrické energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu FVE.

Na co lze žádat dotaci

 • Stavební práce,
 • dodávky a služby,
 • činnosti odborného technického dozoru, autorského dozoru,
 • BOZP.

Forma a výše podpory

 • Výsledná podpora nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu.
 • Maximální výše dotace: 370 mil. Kč na projekt.

Hlavní podmínky pro zisk dotace

 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu,
 • FVE do 1MWp na budovu s jedním předávacím místem nejsou podporovány,
 • doba realizace projektu nesmí přesáhnout 5 let od okamžiku schválení projektu,
 • projekt musí být realizován na území České republiky,
 • žadatel nesmí být podnikem v obtížích,
 • žadatel nesmí být ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění.

Potřebujete pomoc se žádostí?

Rádi vám s projektem  pomůžeme a provedeme vás byrokraticky náročným procesem podávání žádosti. Ozvěte se nám na linku 255 785 570 a domluvíme se na termínu  konzultace.