Online konference Eurofondy 21+: autoři programů promluví o nových dotacích

To mě zajímá

HEAT - Modernizace soustav zásobování tepelnou energií

program je otevřen příjem žádostí do 2/2021

Program HEAT, který spadá pod Modernizační fond, nabídne finanční prostředky na podporu projektů s cílem modernizovat rozvody tepelné energie nebo vyměnit palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií včetně zařízení pro akumulaci tepelné energie.

Podmínkou pro zájemce o podporu je předložení předběžných žádostí do 1. 2. 2021.

 • Na co lze čerpat: modernizace a výstavba nových tepelných rozvodů, změna zdroje tepla
 • Kdo může čerpat: držitelé licencí na výrobu tepelné, elektrické energie a na rozvod tepelné energie
 • Kolik může projekt získat: 0 - 0 mil. Kč
 • Procent podpory:

Kdo může dotace získat

 • fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ)

Na co se dotace vztahuje

 • obnovitelné zdroje energie
 • energetické využití odpadu (komunální odpad, tuhé alternativní palivo (TAP), čistírenský kal)
 • zemní plyn
 • elektrickou energii (elektrokotel)
 • odpadní teplo
 • rekonstrukce nebo výměna zdroje tepla bez změny palivové základny (s výjimkou zdrojů spalujících tuhá fosilní paliva)
 • rekonstrukce nebo výstavba nových tepelných rozvodů v rámci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE)

Splňujete základní požadavky?

 • realizací projektu musí oproti výchozímu stavu dojít ke snížení emisí CO2 min. o 20%
 • přijatelný je přechod z černého nebo hnědého uhlí či jiného paliva s vyšším emisním faktorem v tunách CO2/TJ na zemní plyn či jiná paliva nebo odpad s nižším emisním faktorem
 • v případě realizace projektu na energetické využití odpadu musí být splněna minimální energetická účinnost zařízení dle Směrnice Evropského parlamentu a rady (ES), zároveň musí být dodržen princip tzv. hierarchie nakládání s odpady
 • projekt nesmí být zaměřen na výstavbu nových zdrojů tepla, kdy realizací projektu nedochází k modernizaci stávajících zdrojů tepla anebo koncepčnímu zvýšení účinnosti nebo využití obnovitelných zdrojů energie
 • doba realizace projektu nesmí přesáhnout 5 let od okamžiku schválení projektu
 • projekt musí být realizován na území České republiky
 • žadatel nesmí být podnikem v obtížích
 • žadatel nesmí být ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění
Potřebujete se žádostí pomoci? Jsme tu pro Vás. Volejte bezplatně 255 785 570.