Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Program TREND – Nováčci

Dotace na nastartování průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Získejte až 15 mil. Kč na mzdy zaměstnanců nebo na náklady na stroje i služby.

program je otevřen příjem žádostí do 11/2023

Nastartujte vlastní výzkumné a vývojové aktivity. Získejte až 15 mil. Kč na mzdy zaměstnanců nebo na náklady na stroje i služby.

V rámci 11. veřejné soutěže je nutné projekt realizovat ve spolupráci s výzkumnou organizací. 

 

 • Na co lze čerpat: na mzdy, nástroje, materiál a smluvní výzkum, režijní náklady
 • Kdo může čerpat: podniky všech velikostí a výzkumné organizace
 • Kolik může projekt získat: 0 - 15 mil. Kč
 • Procent podpory: až 80 %

Program TREND

Program TREND podporuje průmyslový výzkum a experimentální vývoj prostřednictvím Technologické agentury ČR (TAČR)

Jedná se o nejdůležitější program pro podnikatelskou sféru, který má motivovat k pronikání na nové trhy a zavádění výsledků do praxe. Kromě jiného budou podporovány nové digitální technologie zvyšující míru automatizace a robotizace, ale také firmy, které se výzkumem teprve začínají zabývat.

Podprogram „Nováčci“

Podporuje projekty výzkumu a vývoje jejichž výsledek bude možné reálně uplatnit v praxi. Podprogram Nováčci je určen pro podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj v celkovém úhrnu nad 1 mil. Kč.

Základní informace

 • Soutěžní lhůta: 5. 10. - 22. 11. 2023,
 • vyhlášení výsledků: 31. 5. 2024,
 • délka realizace projektu: 12 - 42 měsíců. 

Jaké jsou oblasti podpory

V programu budou podporovány projekty, jejichž cílem je dosažení konkrétního aplikovaného výsledku výzkumu a vývoje s doloženým způsobem následného uplatnění v praxi. Projekty budou zaměřené na následující technologické znalostní domény, tzv. KETs:

 • Pokročilé výrobní technologie
 • Pokročilé materiály a nanotechnologie
 • Fotonika a mikro-/nanoelektronika
 • Biotechnologie
 • Umělá inteligence
 • Digitální bezpečnost a propojenost

Na co lze čerpat podporu 

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele);
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení (pouze v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu)
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru)
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, další služby využité výlučně pro účely projektu)

Kdo může žádat podporu 

 • Hlavním uchazečem musí být vždy podnik (tj. právnická nebo fyzická osoba, vykonávají hospodářskou činnost), který v posledních pěti letech nebyl příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti výzkumu a vývoje v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč.
 • V rámci této soutěže musí být příjemcem podnik, který řeší projekt ve spolupráci s VO (musí jít o kolaborativní, nikoliv smluvní výzkum).

Forma a výše podpory

 • maximální výše podpory se omezuje na 15 mil. Kč na 1 projekt (v souhrnu za všechny účastníky), výše způsobilých nákladů celkem se neomezuje
 • míra podpory na projekt činí až 80 % způsobilých nákladů (v souhrnu za všechny účastníky)
 • výzkumné organizace mohou obdržet až 90 % podpory, ale pouze na své nehospodářské činnosti
 • jeden žadatel může podat maximálně 1 návrh projektu

Podmínky pro zisk dotace

 • Podpořeny budou projekty a uchazeči na celém území ČR, včetně hl. m. Prahy.
 • Podpořené projekty musí vést k výraznějšímu zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti uchazeče, např. realizací přelomových (technologicky významných) inovací umožňujících rozšířit trhy v zahraničí, posunout se výše v globálních hodnotových řetězcích.
 • Příjemcem podpory může být podnik, který řeší projekt ve spolupráci s jednou či více výzkumnými organizacemi.
 • Příjemce může být i nově vzniklý podnik, tj. bez účetní historie, ale musí prokázat způsob spolufinancování projektu.
 • Příslušné účetní výkazy musí být zveřejněny v Obchodním rejstříku, pokud daný podnik má dle zákona o účetnictví takovou povinnost uloženu.
 • Projekt musí naplňovat vybrané cíle Národních priorit orientovaného výzkumu (NPOV).
 • Podnik nesmí naplňovat definici Podniku v obtížích dle nařízení Komise (EU).

Výhody programu TREND oproti evropským dotacím: 

 • Peníze z dotace dostanete na účet předem.
 • Na jeden projekt uplatníte více typů nákladů než je běžné v ostatních programech.
 • Národní program TREND má benevolentnější podmínky pro přípravu a realizaci projektů.
 • Nemusíte se bát vracení dotace a sankcí v případě, že kvůli nečekanému problému projekt nedokončíte (záleží však na individuálním posouzení).

Proč spolupracovat s námi

 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř 300 firem.
 • U projektů Technologické agentury ČR zvyšujeme šanci na zisk dotace o desítky procent.
 • Přesně víme, jak zpracovat důležité dokumenty, jak komunikovat s úředníky a navíc máme v týmu odborníky pro oblast výzkumu, vývoje a inovací přímo ve vašem odvětví byznysu.

Napište nám na  info@prehleddotaci.cz  a domluvíme se na termínu úvodní konzultace a vaše možnosti získání dotace probereme na konzultaci.