Puzzle úspěchu: složte si dotační možnosti pro své podnikání

Dozvědět se více

Program SIGMA

Dotace pro projekty se zaměřením na komercializaci průlomových inovačních produktů či služeb nebo růst a rozvoj malých a středních podniků a startupů.

program je uzavřen příjem žádostí skončil
 • Na co lze čerpat:
 • Kdo může čerpat: podniky všech velikostí, výzkumné organizace
 • Kolik může projekt získat: 0 - 0,8 mil. Kč
 • Procent podpory: 70 %

Program SIGMA

Nový program Technologické agentury České republiky (TAČR).

2. veřejná soutěž Sigma

 • Příjem žádostí: od 09.02. 2023 do 05. 04. 2023.
 • Míra podpory: až 85 % způsobilých nákladů.
 • Předpokládaná alokace: 230 mil. Kč.
 • Tato veřejná soutěž má za cíl zvýšit zapojení začínajících výzkumníků/výzkumnic a vyrovnávat příležitosti pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe.
 • Maximální výše podpory: 5 mil. Kč na 1 projekt.
 • Dílčí cíl 2 navazuje na aktivity Programu ZÉTA..

Na co si dát pozor

 • Žadatel musí mít jasno, jak budou výsledky výzkumu využívat různé skupiny populace s ohledem na genderovou dimenzi předmětu a dopadu výzkumu.
 • V projektu musí být do řešení zapojen v roli hlavního uchazeče nebo dalšího účastníka minimálně jeden podnik a minimálně jedna výzkumná organizace, tj. jsou podporovány pouze spolupráce.
 • Klíčové osoby řešitelského týmu v roli hlavní řešitel/další řešitel/člen řešitelského týmu musí splňovat definici začínajícího výzkumníka/výzkumnice. Jedná se o osoby do 35 let, nebo studující bakalářského, magisterského, doktorského studia nebo absolventy, pokud od prvního řádného ukončení nejvyššího stupně studia uběhlo maximálně 5 let. Tuto podmínku splní osoba ve věku do 35 let včetně, která nedovršila 36. rok věku k poslednímu dni soutěžní lhůty, tedy k 5. 4. 2023.

3. veřejná soutěž Sigma

 • Příjem žádostí: od 30. 3 2023 do 17. 5. 2023.
 • Míra podpory: až 70 % způsobilých nákladů, max. všk 780 000 Kč.
 • Tato veřejná soutěž má za cíl podpořit projekty:
  • s ambicí zapojení do EIC Akcelerátoru,
  • komercializace průlomových inovačních řešení (produkt, služba aj.),
  • růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů se sídlem v ČR.

Na co si dát pozor

 • Na nepřímé výdaje (energie atp.) lze čerpat jen 25% dotaci,
 • v této soutěži smí žádat pouze malé a střední podniky,
 • výstupem projektů budou studie proveditelnosti v anglickém jazyce.

Na co lze čerpat podporu

 • Osobní náklady  - 20 % na výzkumné pracovníky, vývojáře, techniky, testery a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele, jinými slovy si nárokujete superhrubou mzdu).
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení ve formě odpisů (např. brusky, frézy, CNC centrum, servery, vysokokapacitní PC).
 • Náklady na smluvní výzkum (např. spolupráce s vysokými školami nebo jinými podniky).
 • Ostatní přímé náklady jako jsou náklady na materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, ochranu práv duševního vlastnictví, poznatky a patenty zakoupené v rámci licence a další služby využité výhradně pro účely projektu. 
 • Ostatní nepřímé náklady - 25 % ze způsobilých výdajů na pokrytí všeho, co je důležité pro chod projektu, ale přímo s výzkumem nesouvisí (energie, kancelářské potřeby, účetní služby a další provozní výdaje). 

Proč spolupracovat s námi

 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř 300 firem.
 • U projektů Technologické agentury ČR zvyšujeme šanci na zisk dotace téměř 3x.
 • Přesně víme, jak zpracovat důležité dokumenty, jak komunikovat s úředníky a navíc máme v týmu odborníky pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.
 • Napište na info@prehleddotaci.cz a vaše možnosti získání dotace probereme na bezplatné konzultaci