Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Program Doprava 2030

Program doprava podporuje výzkumně-vývojová řešení, která přispívají ke zlepšení dopravy.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Vyvíjíte řešení, které přispěje ke zlepšení dopravy? Získejte dotaci 80 % ze státních fondů.

 

 • Na co lze čerpat: mzdy, náklady na stroje a materiál, smluvní výzkum
 • Kdo může čerpat: podniky i výzkumné organizace
 • Kolik může projekt získat: 1 - 25 mil. Kč
 • Procent podpory: až 80 %

Kdo může dotace získat

 • podniky a výzkumné organizace,
 • program se vztahuje na celou ČR vč. hl. m. Prahy.

Na co se dotace vztahuje

Projekty by měly směřovat do jedné z těchto oblastí:

 • Udržitelná doprava - moderní metody organizace a řízení dopravy s cílem trvale zvyšovat efektivitu dopravního systému při snižování jeho ekonomické náročnosti a negativních účinků na životní prostředí, veřejné zdraví a klimatickou změnu, a také jeho ekonomickou náročnost.
 • Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura - vývoj nových metod a standardů pro dopravní infrastrukturu a dopravní prostředky, které povedou k trvalému snižování nehodovosti a souvisejícím škodám na životech, zdraví i majetku.
 • Přístupná a interoperabilní doprava - vliv kvality dopravních systémů, sítí a dopravních služeb na národní a regionální rozvoj, konkurenceschopnost ČR a regionů, mobilitu a životní podmínky obyvatel.
 • Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy - rozvoj inteligentní a propojené dopravy s cílením na interoperabilitu dopravních prostředků.

Financovat tak můžete:

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele);
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru);
 • náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek;
 • náklady na investiční vybavení jsou podporovány pouze ve formě odpisů (vypočítaných na základě všeobecně uznávaných účetních zásad), jsou-li využívány pro účely projektu a pouze po dobu životnosti projektu;
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, atd.)

Základní podmínky

Cílem programu Doprava 2030 je přispívat k udržitelnosti dopravy, zlepšování její bezpečnosti, přístupnosti, zavádění automatizace, digitalizace, či vývoj navigačních a družicových systémů.

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
 • žadatelem může být i nový podnik,
 • dotace je vyplácena předem, a to na počátku každého roku realizace projektu, žadatel musí prokázat dostatek prostředků pro dofinancování zbylých nákladů realizace projektu.

Potřebujete pomoc se žádostí?

Rádi vám s projektem  pomůžeme a provedeme vás byrokraticky náročným procesem podávání žádosti. Ozvěte se nám na linku 255 785 570 a domluvíme se na termínu konzultace.