Využijte nové dotační období naplno.

Chci vědět víc

Program Doprava 2020+

Program doprava podporuje výzkumně-vývojová řešení, která přispívají ke zlepšení dopravy.

program se připravuje otevřen od 4/2021
 • Na co lze čerpat: mzdy, náklady na stroje a materiál, smluvní výzkum
 • Kdo může čerpat: podniky i výzkumné organizace
 • Kolik může projekt získat: 0,1 - 0,5 mil. Kč
 • Procent podpory: až 80 %

Kdo může dotace získat

 • podniky a výzkumné organizace,
 • program se vztahuje na celou ČR vč. hl. m. Prahy.

Na co se dotace vztahuje

Na modernizaci dopravního sektoru s ohledem na udržitelnost, bezpečnost a společenské potřeby.

Financovat tak můžete:
 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele);
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru);
 • náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek;
 • náklady na investiční vybavení jsou podporovány pouze ve formě odpisů (vypočítaných na základě všeobecně uznávaných účetních zásad), jsou-li využívány pro účely projektu a pouze po dobu životnosti projektu;
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, atd.)

Základní podmínky

Cílem programu Doprava 2020+ je přispívat k udržitelnosti dopravy, zlepšování její bezpečnosti, přístupnosti, zavádění automatizace, digitalizace, či vývoj navigačních a družicových systémů.

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
 • žadatelem může být i nový podnik,
 • dotace je vyplácena předem, a to na počátku každého roku realizace projektu, žadatel musí prokázat dostatek prostředků pro dofinancování zbylých nákladů realizace projektu.