Dotace na mzdy vývojových týmů, nákup strojů a nové zkušebny otevřeny

To mě zajímá

Zvýšení podílu využití odpadů

Získejte dotaci na nákup zařízení pro nakládání s nebezpečným odpadem či na vybudování sběrného dvora.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Dotační program Zvýšení podílu využití odpadů pomáhá žadatelům realizovat projekty v oblasti zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů. Podpora je směřována jak na podniky, tak i na veřejné subjekty, které chtějí modernizovat svůj systém nakládání s odpady.

 • Na co lze čerpat: na efektivní nakládání s odpady
 • Kdo může čerpat: podniky, veřejné subjekty
 • Kolik může projekt získat: 0 - 0 mil. Kč
 • Procent podpory: 25-85 %

Kdo může dotace získat

 • podniky všech velikostí, fyzické osoby podnikající,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • veřejné subjekty (školy, kraje, obce, svazky obcí, státní podniky, veřejnoprávní instituce),
 • příspěvkové organizace, výzkumné instituce, církve a spolky.

Na co se dotace vztahuje

 • výstavba a modernizace sběrných dvorů
 • systémy pro separaci a svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu
 • výstavba a modernizace třídících a dotřiďovacích linek
 • výstavba a modernizace zařízení na materiálové využití odpadů
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů
 • výstavba a modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod
 • výroba paliv z ostatních odpadů
 • nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů
 • výstavba a modernizace bioplynových stanic

Základní podmínky a cíle programu

Cílem programu Zvýšení podílu využití odpadů je vybudování, vybavení či modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů. Žadatelé mohou s pomocí dotací zlepšit nakládání s odpady a zlepšit tak stav životního prostředí a kvalitu života všech obyvatel v okolí. Podporované způsoby nakládání s odpady přinášejí možnost dodatečného příjmu v podobě zužitkování odpadů pomocí třídíren odpadů nebo například výrobou energie v bioplynových stanicích.

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.