Dotace na mzdy vývojových týmů, nákup strojů a nové zkušebny otevřeny

To mě zajímá

Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

Získejte dotace na stavební práce, dodávky a služby spojené s povodňovou ochranou.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Získejte dotace na stavební práce, dodávky a služby spojené s povodňovou ochranou. Podporu mohou čerpat veřejné subjekty po celé ČR (včetně území hl. města Prahy).

 • Na co lze čerpat: opatření k zajištění povodňové ochrany intravilánu
 • Kdo může čerpat: obce, města, kraje, neziskové organizace a další
 • Kolik může projekt získat: 0 - 0 mil. Kč
 • Procent podpory: až 85%

Podporované aktivity

 • Realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),
 • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,
 • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,
 • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny),
 • hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků.

Kdo může dotaci získat

 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizační složky státu
 • Státní podniky
 • Státní organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Veřejnoprávní instituce
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby ochranných nádrží
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Fyzické osoby podnikající a fyzické osoby nepodnikající

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.