Dotace na mzdy vývojových týmů, nákup strojů a nové zkušebny otevřeny

To mě zajímá

Snížení emisí provozoven

Dotace na nákup ekologických technologií jsou určeny zejména velkým výrobním podnikům.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Dotační program Snížení emisí provozoven, spadající do Operačního Programu Životní prostředí, pomáhá firmám ke snížení produkovaných emisí. Podniky mohou získat dotace zejména na pořízení či rekonstrukci spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování.

 • Na co lze čerpat: Nákup technologií snižujících emise
 • Kdo může čerpat: Podniky i veřejné subjekty
 • Kolik může projekt získat: 1 - 200 mil. Kč
 • Procent podpory: 25 – 85 %

Kdo může dotaci získat

 • podniky všech velikostí, fyzické osoby podnikající,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • veřejné subjekty (školy, kraje, obce, svazky obcí, státní podniky, veřejnoprávní instituce),
 • příspěvkové organizace, výzkumné instituce, církve a spolky.

Na co se dotace vztahuje

 • pořízení či rekonstrukce technologií vedoucích ke snížení emisí

Základní podmínky a cíle programu

Program má za cíl zejména snižovat emise tuhých znečišťujících látek, NOX, SO2, NH3 a těkavých organických látek (VOC).

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.