Přehledný průvodce dotacemi pro vaši firmu

Zjistit více

Úspora vody v podnicích

Získejte dotace z Národního plánu podpory na podporu recyklace vody ve vaší firmy.

program je otevřen

Na co můžete dotaci využít

 • Proces optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu – primárně dojde ke snížení spotřeby vody.
 • Přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika, průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský a recyklační a další), přímá recyklace ve vybraných odvětvích služeb, instalace uzavřených cirkulačních okruhů namísto lineárních/otevřených.
 • Opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech – instalace filtračních technologií (např. pro vody znečištěné pouze tuhými látkami) a pro přípravu vody k dalšímu jinému využití v rámci podniku, včetně sociálních zařízení.
 • Optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků (mimo hlavní výrobní proces) – údržba, logistika, doprava, sociální zařízení.
 • Snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody.
 • Optimalizace technologie chlazení (náhrada otevřených chladicích věží se skrápěním adiabatickým chlazením);
 • Jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody.
 • Zlepšení infrastruktury, zejména vybudování nebo modernizace systémů pro monitorování netěsností rozvodů vod.
 • Zvýšení spolehlivosti zásobování uživatelů vody posílením kapacity záložních zdrojů povrchové vody a zlepšením jakosti vody dodávané záložními zdroji.
 • Zřízení vodních ploch sloužící pro zadržení vody v areálech podniků.
 • Revitalizace podnikových areálů a okolí komerčních budov k adaptaci na změnu klimatu, např. výsadbou funkční vegetace a zřizováním tzv. vegetačních střech.

Na co lze žádat dotaci

 • Mezi způsobilé výdaje patří výdaje na stavební práce, dodávky a služby.

Kdo může dotaci získat

 • Malé, střední i velké podniky na celém území ČR včetně hl. města Prahy.

Forma a výše podpory

 • Míra podpory činí 40 % a je jednotná pro firmy všech velikostí. 
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.
 • Podpora je poskytována ex-post.

Požadavky na žadatele

 • Žadatel má sídlo a je plátcem daně v České republice a vykonává podporovanou činnost.
 • Žadatel je bezdlužný vůči státu, orgánům EU a svým zaměstnancům a má zveřejněnou účetní závěrku.
 • Žadatel není podnikem v obtížích a nenachází se v konkurzu, úpadku či v likvidaci.
 • Ke dni podání žádosti má uzavřené minimálně 2 po sobě následující účetní období.
 • Žadatel, ani jeho propojené podniky, nemá registrované sídlo v daňovém ráji, a to s více než 25 % celkového podílu na vlastnické struktuře.

Hlavní podmínky dotace

 • Je potřeba splňovat podmínky bezdlužnosti, nebýt tzv. podnikem v obtížích, nemít koncového majitele v daňových rájích aj. – podmínky jsou uvedeny ve Výzvě programu.
 • Žádost o podporu musí obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce a vodní audit.

Zajímá vás více?

Máte-li nějaké otázky nebo již nějakou investici plánujete a chcete se poradit ohledně čerpání dotace, neváhejte se na nás obrátit. Domluvte si bezplatnou konzultaci s našimi dotačními specialisty na tel: 255 785 570.

 

 • Na co lze čerpat: výdaje na stavební práce, dodávky a služby
 • Kdo může čerpat: podniky všech velikostí
 • Kolik může projekt získat: 0 - 0 mil. Kč
 • Procent podpory: 40 %