Cirkulární řešení v podnicích

Získejte dotace z Národního plánu obnovy, které podpoří recyklaci druhotných surovin ve firmách.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Na co můžete dotaci využít

Mezi podporované aktivity patří:

 • Využití stavebních odpadů k výrobě finálního produktu (např. betonové směsy, asfaltové směsy, sádrokarton).
 • Investice do inovativních technologií umožňujících nové nebo vyšší využití druhotných surovin jako náhrady primárních zdrojů.
 • Investice do inovativních technologií ke snížení materiálové náročnosti výroby a náhrady primárních vstupních surovin druhotnými.
 • Optimalizace materiálového ekodesignu výrobků za účelem usnadnění recyklace a opětovného použití;
 • Projekty a realizace průmyslové symbiózy.
 • Zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití.
 • Důraz na zpětné uzavírání materiálových cyklů, zejména podporou materiálové recyklace.
 • Zavádění materiálového ekodesignu výrobků (podpora inovativních výrobních technologií uplatňujících remanufacturing).

Na co lze žádat dotaci

 • Mezi způsobilé výdaje patří výdaje na stavební práce, dodávky a služby.

Kdo může dotaci získat

 • Malé, střední i velké podniky na celém území ČR včetně hl. města Prahy.

Forma a výše podpory

 • Míra podpory činí 40 % a je jednotná pro firmy všech velikostí. 
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.

Požadavky na žadatele

 • Žadatel má sídlo a je plátcem daně v České republice a vykonává podporovanou činnost.
 • Žadatel je bezdlužný vůči státu, orgánům EU a svým zaměstnancům a má zveřejněnou účetní závěrku.
 • Žadatel není podnikem v obtížích a nenachází se v konkurzu, úpadku či v likvidaci.
 • Ke dni podání žádosti má uzavřené minimálně 2 po sobě následující účetní období.
 • Žadatel, ani jeho propojené podniky, nemá registrované sídlo v daňovém ráji, a to s více než 25 % celkového podílu na vlastnické struktuře.

Hlavní podmínky dotace

 • Je potřeba splňovat podmínky bezdlužnosti, nebýt tzv. podnikem v obtížích, nemít koncového majitele v daňových rájích aj. – podmínky jsou uvedeny ve Výzvě programu.
 • Žádost o podporu musí obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce a posudek o nejlepší dostupné technologii BAT.

Zajímá vás více?

Máte-li nějaké otázky nebo již nějakou investici plánujete a chcete se poradit ohledně čerpání dotace, neváhejte se na nás obrátit. Domluvte si bezplatnou konzultaci s našimi dotačními specialisty na tel: 255 785 570.

 • Na co lze čerpat: výdaje na stavební práce, dodávky a služby
 • Kdo může čerpat: malé, střední a velké podniky
 • Kolik může projekt získat: 0 - 20 mil. Kč
 • Procent podpory: 40 %