Jak inovovat produkty a zefektivnit procesy ve firmě? Ušetřit na energiích a zlevnit fungování společnosti?

Máme pro vás řešení

Country for the Future - Inovace do praxe

Zavádíte organizační nebo procesní inovace ve svém podniku? Získejte finanční podporu z programu Ministerstva průmyslu a obchodu - The Country for the Future.

program se připravuje otevřen od 4/2023

Aby byla vaše žádost úspěšná, bez inovace procesů se neobejdete.

Program se připravuje. Vyhlášení programu je plánované na druhý kvartál 2023.

 • Na co lze čerpat: provozní náklady, odpisy a další související s projektem
 • Kdo může čerpat: malé a střední podniky
 • Kolik může projekt získat: 1 - 20 mil. Kč
 • Procent podpory: až 50 %

Program Country for the Future

Dotace slouží k podpoře nákladů na zavedení inovací do firem, a cílí zejména na osobní náklady a provozní náklady, smluvní výzkum, patenty a dále také stroje a vybavení. Smyslem programu je podpora inovace produktu či výrazná inovace (výrobního) procesu ve firmách. V průběhu projektu je třeba inovaci zavést do praxe. Program nepodporuje výzkum a vývoj.

Podporu mohou čerpat malé a střední podniky realizující projekty v rámci celé ČR včetně Hl. m. Prahy.

Jaké jsou podporované aktivity

V rámci programu lze získat podporu na realizaci některé či více z těchto typů inovace:

 • inovaci produktu (inovovaný produkt musí být nový (nebo výrazně zlepšený) alespoň pro podnik a musí být uplatněn na trhu
 • inovaci postupu, tedy procesu výroby či poskytování služby
 • organizační inovaci, například pořízení nového IS do firmy

Povinným výsledkem je inovace zavedená do praxe. Bonifikovány jsou záměry, kde inovace cílí na boj s Covid-19 nebo je v souladu s konceptem Průmyslu 4.0.

Na co lze žádat dotaci

Náklady ke všem typům inovací:

 • náklady spojené s vlastními patenty
 • náklady na zpracování žádosti
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací, například:
  • konzultace, pomoc a vzdělávání v oblasti transferu znalostí, nabývání, ochrany a využívání nehmotného majetku a používání norem a právních předpisů, v nichž jsou tyto normy obsaženy
  • poskytování kancelářských prostor, databází a knihoven, průzkum trhu, laboratorní služby, označování, zkoušení a certifikace kvality za účelem vývoje efektivnějších výrobků, postupů nebo služeb
 • pořizovací cena ne/hmotného dlouhodobého majetku (pouze v režimu de minimis)
 • náklady na administraci (pouze v režimu de minimis)
 • osobní náklady (v režimu de minimis)

Náklady ve vztahu k inovaci postupu nebo organizační inovaci:

 • osobní náklady
 • náklady na odpisy nástrojů a vybavení
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty
 • provozní náklady
 • režijní náklady ve výši 25% z neinvestičních nákladů

Jaká je výše dotace

 • podpora je poskytována formou dotace ve výši do 20 mil. Kč na projekt
 • dotace je poskytována jako 50% podíl ze způsobilých výdajů projektu

Kdo může dotaci získat

 • malý nebo střední podnik
 • začínající podnik (podmínka dvou uzavřených účetních období zde nemusí být splněna)
 • každý subjekt smí podat maximálně jeden návrh projektu

Hlavní podmínky

 • výše ekonomických přínosů za 1. rok po ukončení projektu je závazná a v případě nenaplnění podléhá příslušné sankci
 • výsledek je v době ukončení realizace projektu zaveden do praxe