Využijte poslední dotace z OP PIK naplno

Chci vědět víc

Dotace na ekologii a energetiku

Chcete snížit výdaje za energie ve svém podniku, myslíte "zeleně", záleží vám na životním prostředí? Využít můžete celou řadu programů.

Potřebujete získat podporu v oblasti energetiky či ekologie? Dotaci můžete získat   například  na snižování zatížení životního prostředí, na podporu obnovitelných zdrojů energie i na úspory v bytových domech.

Čerpat můžete v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, z Operačního programu Životní prostředí nebo z Integrovaného operačního programu (IROP). 

Podporované oblasti

Rekonstrukce starých objektů

Realizace úsporných opatření

Dotace na nové stroje a vybavení

Podporované oblasti
  • Rekonstrukce starých objektů
  • Realizace úsporných opatření
  • Dotace na nové stroje a vybavení

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Hlavním cílem programu je snižování emisí, zvyšování energetické účinnosti a zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů. Program se skládá z několika oblastí neboli prioritních os. Jedná se o zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, o oblast odpadů a materiálových toků, o ekologickou zátěž a rizika, o ochranu a péči přírody a krajiny i o energetické úspory.

Obnovitelné zdroje energie

Cílem programu je podpora využívání alternativních zdrojů energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie v ČR. Program je součástí OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Program podporuje projekty zaměřené na výstavbu nových či modernizaci stávajících malých vodních elektráren, kogeneračních jednotek z biomasy nebo např. vyvedení tepla či bioplynu z bioplynových stanic apod.

Úspory energie

Program je součástí OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Dotaci mohou získat podniky zvažující investice do snížení své energetické náročnosti či zvýšení energetické efektivity. Podporovány jsou např. výměny rozvodů tepla a elektřiny, výměna tepelného zdroje, osvětlení, energeticky efektivních výrobních technologií aj.

Nízkouhlíkové technologie

Program, jenž je součástí OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), cílí na větší rozšíření nízkouhlíkových technologií při nakládání s energií (např. elektromobilita) a usiluje o zvýšení využívání druhotných surovin.

Úspory energie v SZT (v soustavách zásobování teplem)

Cílem programu, jenž je součástí OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), je podpora zavádění nových i rekonstrukce stávajících tepelných rozvodů a zařízení s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie.

Smart grids I (distribuční sítě)

Program Smart grids I. (distribuční sítě) je realizován v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Typickým projektem je např. nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribuční soustavě vysokého napětí.

Smart Grids II (přenosová síť)

Cílem programu, jenž je součástí OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny prostřednictvím přenosových sítí konečným zákazníkům.

Integrovaný regionální operační program
(Úspory v bytových domech)

Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat, a tím zvýšit jejich efektivnost (např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie).


S čím vám pomůžeme

Nejste si jisti, který dotační program je pro vaši firmu ten nejvhodnější? Pomůžeme Vám. Probereme s Vámi zamýšlený projekt, vybereme vhodný dotační program a zpracujeme dotační žádost.

Podporu získáte u těchto programů