Dotace na vzdělání zaměstnanců

Hledáte dotační programy na podporu vzdělávání svých zaměstnanců? Zařiďte jim vzdělávací programy či vybudujte vlastní školicí středisko.

Vzdělávání zaměstnanců podporuje program Školicí střediska z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II)  a čerpat můžete i z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

Dotace můžete získat na vzdělávací programy pro své zaměstnance, čerpat finance mohou podniky a OSVČ také na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávání či rekvalifikaci zaměstnance za dobu jeho účasti na odborném rozvoji. 

Podporované oblasti
  • Vybavení školících center
  • Vzdělávací programy, licence a software
  • Náklady na vzdělávání či rekvalifikaci zaměstnance
  • Služby školitelů

Školicí střediska 

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost můžete čerpat dotace z programu Školicí střediska. Dotace se vztahuje na vybavení školicího střediska a školicí pomůcky, software a školicí programy i licence, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti, a na služby školitelů. 

Partnerství znalostního transferu

Dotace v tomto programu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je určena podnikům a organizacím pro výzkum a šíření znalostí jako jsou orgány státní správy a samosprávy,organizace pro výzkum a neziskové organizace. Podmínkou úspěšného schválení žádosti o dotaci je spolupráce podniku s univerzitou či výzkumně vývojovou organizací. Jedná se o přenos konkrétního know-how do podnikové praxe. Dotace se vztahuje na osobní náklady pracovníků zapojených do realizace projektu. 

Projekt POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců)

Čerpat příspěvek mohou podniky a OSVČ na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávání či rekvalifikaci zaměstnance za dobu jeho účasti na odborném rozvoji. Vzdělávání může být obecné i specifické. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

Integrovaný regionální operační program (IROP) – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Řídicím orgánem tohoto programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Cílem dotační podpory je vybavit zařízení pro vzdělávání (školy, školská zařízení a další zařízení, která se podílejí na realizaci vzdělávacích aktivit), zlepšit kvalitu formálního (předškolního, základního, středního a vyššího odborného), zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a dalšího vzdělávání dospělých, a to v souladu s požadavky trhu práce. 

S čím vám pomůžeme

Nejste si jisti, který dotační program je pro vaši firmu ten nejvhodnější? Pomůžeme Vám. Probereme s Vámi zamýšlený projekt, vybereme vhodný dotační program a pomůžeme vám se zpracováním dotační žádosti.Podporu získáte u těchto programů

  • otevřený

    Komunitární programy

    Dotace z komunitárních programů podpoří projekty mezinárodní spolupráce zaměřené na vymezené oblasti. Výsledky projektu musí být nové a jedinečné, a to v celoevropském měřítku.